top of page

Hyvä vuokratapa

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomista. Huoneenvuokrasopimuksissa korostuu sopimuskumppaneiden luottamus toisiaan kohtaan. Vuokranantaja luovuttaa huoneistonsa toisen käyttöön ja vuokralainen perustaa kotinsa vuokrattuun huoneistoon.

Sopimussuhteen pitkäaikaisuus mahdollisine odottamattomine muutoksineen korostaa sopimuskumppaneiden lojaliteetti- ja avoimuusvelvollisuutta toisiaan kohtaan. Tässä tiivistelmä ohjeistuksesta, minkä löydät sivun alareunasta kokonaisuudessaan.

Avoimuus ja vuorovaikutus

Vuokrauksessa toimitaan reilujen pelisääntöjen mukaan ja menettelyissä otetaan huomioon molempien sopijaosapuolten näkemykset. Mahdolliset erityisehdot (esim. tupakointikielto ja kunnossapitovastuu) on tuotava selkeästi esiin jo vuokrausilmoituksessa. Sopimussuhteen hoitamisessa tärkeää on yhteydenpito sopimuskumppaneiden välillä. Vuorovaikutuksen turvaamiseksi osapuolet huolehtivat siitä, että yhteystiedot ovat ajan tasalla vuokrasuhteen kestäessä.

Vuokralaisen päävelvoite on maksaa sovittua vuokraa täysimääräisenä viimeistään eräpäivänä. Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokralainen ilmoittaa vuokranantajalleen vuokranmaksuvaikeuksista heti niiden ilmaantuessa.

Sopimuksen tekeminen

Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokrasopimus tehdään aina kirjallisesti. Myös sähköinen vuokrasopimus on kirjallinen sopimus.

Vakuus

Vuokralaisen toimittama vakuus turvaa niin vuokranmaksua, huoneiston huolellista hoitamista kuin muitakin vuokrasuhteeseen liittyviä velvollisuuksia. Selkeyden vuoksi
vuokrasopimukseen on hyvä kirjata, että vakuus annetaan kaikkien sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen turvaamiseksi.

Vuokran korottaminen

Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä on sovittu vuokranantajan ja vuokralaisen välillä. Lain mukaan vuokraa voidaan korottaa sopimuksen perusteella vain, jos tätä koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen.

Vakuutus

Vuokralaisen kannattaa ottaa kotivakuutus aina, edellytti vuokranantaja sitä sopimusehdoissa tai ei. Vuokralaisen ottama kotivakuutus, jossa on osana oikeusturva- ja vastuuvakuutus, on viisasta mieltää osaksi asumiskustannuksia.

Vuokratun tilan hoito

Lain mukaan vuokralaisen on hoidettava vuokrattua tilaa ja tilassa olevia laitteita ja kalusteita huolellisesti. Mikäli vuokralainen havaitsee huoneistossaan sellaisen vian, joka voi aiheuttaa vahingon, on hänen ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon estämiseksi. Tämä voi tarkoittaa suojaustoimia tai ilmoitusta viranomaiselle, yhtiön edustajalle tai vuokranantajalle.

Vuokralaisen suorittamat remontit

Lain mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa tilassa ilman vuokranantajan lupaa. Tällaisina luvanvaraisina töinä pidetään muun
muassa maalausta, tapetointia ja kiinteiden kalusteiden vaihtamista. Jos vuokralainen saa luvan tehdä huoneistossa muutos- tai korjaustöitä, on tätä ennen sovittava kirjallisesti työn ja materiaalien korvaamisesta.

Vuokralaisen tulee sovittuna ajankohtana antaa vuokranantajalle mahdollisuus tulla tarkastamaan tehtyjä muutos- tai korjaustöitä. Samoin on sovittava korvaamisen ajankohdasta sekä erityisen tarkasti siitä, miten muutos- tai korjaustyö tullaan suorittamaan (aikataulu, materiaalit, tekijät, valvojat, laatutaso)

Huoneistossa käynnit

Lain mukaan huoneistossa käynneistä tulee aina sopia vuokralaisen kanssa.
Sopimusesityksenä voidaan pitää käynti-ilmoitusta, jossa on pyydetty ottamaan yhteyttä esitetyn ajan ollessa sopimaton. Tällaisessa käynti-ilmoituksessa on aina oltava käynnin tekijän yhteystiedot, tieto käynnin perusteesta sekä arvio käynnin kestosta. Huomioitavaa on, että ilmoitus remontista ei korvaa ilmoitusta huoneistoon pääsystä.

Käyntiajankohta tulee pyrkiä rajaamaan käynti-ilmoituksessa mahdollisimman täsmälliseksi, jotta vuokralaiselle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa esimerkiksi työn ja lemmikkien hoidon järjestämisestä. Sovittuna käyntiajankohtana vuokralaisten on jätettävä turvalukko avoimeksi, jotta huoneistoon pääsee yleisavaimella. Vuokralaisen tulee pitää huoli siitä, että sovittuna aikana kävijällä on turvallinen pääsy huoneistoon.

Loppusiivous

Huoneisto ja muut vuokrasuhteen perusteella käytössä olevat tilat tulee vuokrasuhteen päätyttyä luovuttaa tyhjinä, hyvässä kunnossa ja siivottuina. Huoneiston, kaappien, lattioiden ja pintojen on oltava pyyhittyinä ja roskat vietyinä. Ikkunoiden tai kattojen pesu ei kuulu automaattisesti normaaliin loppusiivoukseen. Loppusiivouksen tasosta olisi hyvä sopia vuokrasuhteen alussa
ja samalla on muistettava antaa vuokralaiselle kirjalliset ohjeet siivouksen tasosta.

Loppusiivoamis ohje

Vuokrahuoneiston luovutus vuokrasopimuksen päättyessä ohje.

Poismuuttavan asukkaan siivousvastuuseen kuuluu:
• kaikkien asuintilojen pintojen puhdistus (esim. pöytätasojen, ovien, pattereiden puhdistus)
• lattioiden imurointi ja pesu
• kaappien tyhjennys ja pyyhkiminen, myös ovet ja ikkunanpuitteet tulee pyyhkiä
• kylpyhuoneen peseminen (kalusteiden, pintojen ja mahdollisen suihkuverhon pesu sekä poistoventtiilin pyyhkiminen ja lattiakaivon puhdistus, kylpyhuoneen pintojen putsaamiseen kannattaa käyttää esim. juuriharjaa)
• lieden ja uunin puhdistus (lieden taustan ja lattian saa puhdistettua vetämällä liettä hiukan irti seinästä)
• liesikuvun ja sen rasvasuodattimen puhdistus
• kylmäkalusteiden sulatus
• tiskialtaan pesu
• ikkunan yläreunassa sijaitsevien tuloilmaventtiilien ja katossa olevien poistoilmaventtiilien pyyhkiminen
• kaikkien huonekalujen, tavaroiden ja roskien poisvieminen asunnosta
• huoneiston irtaimistovaraston tyhjentäminen ja siivoaminen
Huoneisto tarkastetaan avaimien luovutuksen yhteydessä.

Muuttopäivä

Lain mukaan muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä. Jos siis sopimuksen päättymispäivä on perjantai, on muuttopäivä maanantai. Mikäli maanantai on pyhäpäivä, muuttopäivä on tiistai. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet huoneistosta vuokranantajan käytettäväksi. Muuttopäivää seuraavana päivänä vuokralaisen on jätettävä huoneisto tyhjänä ja siivottuna kokonaan vuokranantajan hallintaan. Myös muut vuokrasuhteen perusteella käytössä olevat tilat on tyhjennettävä.

Voit tutustua tästä sivulta pdf versioon Suomeksi, Ruotsiksi ja Englanniksi

https://vuokranantajat.fi/vuokraus/hyva-vuokratapa/

bottom of page